ISSN 2232-9080

Broj 16, prosinac 2018.


ENGLISH

16 broj 3


PROJEKTIRANJE I ANALIZA MOSTA PELJEŠAC

Marjan Pipenabher
Ponting – Pipenbaher Conslting Engineers, Direktor i vodeći projektant

Sažetak: Pelješki most, duljine 2404 m, svrstava se, ne samo po kompleksnosti gradnje nego i po složenosti projekta, među najzahtjevnije mostove na svijetu. Nalazi se u području iznimno visoke seizmičke aktivnosti, s projektnim ubrzanjem tla na razini čvrste stijene PGA=0,34 g i zahtijevanim proračunskim ubrzanjem 0,54 g. Kompaktna stijena nalazi se na dubini do 80 m ispod morskog dna, što rezultira iznimno zahtjevnim temeljenjem na pilotima duljine do 124 m. Na lokaciji mosta pušu jaki vjetrovi, s referentnom brzinom koja prelazi 34 m/s. Posebna je pozornost posvećena osiguravanju stabilnosti mosta u slučaju udara vjetrova na mah i potrebi da je most otvoren u svim vremenskim uvjetima. Ispunjavanje ključnih kriterija kvalitetnog konstruiranja, kao što su stabilnost, trajnost, ekonomičnost i mirno uključenje u krajolik, rezultiralo je inventivnom koncepcijom ekstradosa mosta i integralnom hibridnom strukturom, s pet središnjih raspona duljine po 285m. Tako koncipirana konstrukcija osigurava potrebnu seizmičku stabilnost mosta bez ugradbe velikih ležajeva i dodatnih seizmičkih prigušivača, što potvrđuju i brojne složene nelinearne proračunske analize, koje su detaljno predstavljene u izlaganju. U svim nelinearnim analizama uzima se u obzir interakcija temeljnog tla i konstrukcije mosta. Most Pelješac će se nakon izgradnje svrstati među 5 najvećih i najatraktivnijih mostova u Europi, izgrađenih u početku 21. stoljeća.

Ključne riječi: ekstrados most, kose zatege, duboko temeljenje,piloti, potres, vjetar,monitoring

Cijeli rad


ARHITEKTONSKI TRI-K: KOMUNIKACIJA, KONTINUITET, KONTEKST

akademik Nikola Bašić, dipl. ing. arh.

Sažetak: Definirati arhitekturu čini se teškim, a često i uzaludnim poslom. Unatoč tome, ne smijemo odustati od njezinog ustrajnog objašnjavanja i novog razumijevanja. Danas, kad je arhitektura silovito zakoračila u medijski prostor, a onda se i sama promovirala u autentični komunikacijski medij, govoriti o arhitekturi jednako je važno kao i govoriti arhitekturom. U ovoj prigodi, otvaramo razgovor o arhitekturi kroz diskurs hrvatske nacionalne kulture, njezine povijesti, sadašnjosti i budućnosti. Pitamo se, može li ta mala ali osebujna kultura, čiju ključnu sastavnicu čine upravo baštinjene urbanističke i arhitektonske vrijednosti, a nadasve zadivljujuća kultura krajolika, najprije uspješno premostiti provaliju diskontinuiteta, a potom i odoljeti osmotskom tlaku globalizma i kulturnog imperijalizma. Kako se boriti za kulturni, pa tako i za arhitektonski identitet u vremenu komunikacijske revolucije koja je proizvela planetarnu prostorno-vremensku konvergenciju, ili, kako se to kaže, ”sažimanje Svijeta„, i privid o njegovom svakodnevnom ”smanjenju”. Ovim razmatranjem želi se pronaći odgovor na pitanje ima li ikakvog smisla opirati se neumitnom civilizacijskom zbliženju i poistovjećenju? Možemo li, i smijemo li, unatoč svemu, tvrdokorno ustrajati na vlastitom kulturnom identitetu, pogotovo onom koji bi mogla, ili morala, nositi i promicati arhitektura?

Ključne riječi: arhitektura, arhitektonski jezik, komunikacija, kontinuitet, kontekst, kulturni identitet

Cijeli rad


UTJECAJ VODOTOKA NA SIGURNOST MOSTOVA

Neven Kuspilić
Sveučilište u Zagrebu, Građevinski fakultet, prof. dr. sc. 
prof. dr. sc. Gordon Gilja
Sveučilište u Zagrebu, Građevinski fakultet, doc. dr. sc.

Sažetak: Neizravno djelovanje vodotoka predstavlja opasnost za sigurnost mostova jer uzrokuje podlokavanja dijelova konstrukcije, odnosno mijenja geometriju početnog projektnog stanja, i time ju stavlja u nove uvjete opterećenja. Periodičkim pregledom stanja korita i konstrukcije mosta u vodi se utvrđuje stvarno stanje mosta te pripadna ocjena, preporuke o mjerama praćenja stanja. održavanja i/ili sanacije i intervalu sljedećeg pregleda. Podloga za procjenu opasnosti od podlokavanja za pojedini most i ocjenu stabilnosti korita je morfodinamička analiza erozivnog kapaciteta toka na samom mostovskom profilu i pripadnoj dionici vodotoka. U ovom radu prikazani su rezultati specijalističkih hidrografskih mjerenja, morfodinamičke analize stabilnosti korita i zaštitnih građevina te podvodnog vizualnog pregleda elemenata konstrukcije mosta koje je proveo Građevinski fakultet u Zagrebu.Za kategorije ocjena stanja korita „dobro“ i „loše“ izdvojeni su primjeri iz Hrvatske na kojima su evidentirana karakteristična oštećenja za pojedinu kategoriju koja podrazumijevaju potrebu za održavanjem ili sanacijom.

Ključne riječi: Erozija, morfodinamička analiza, most, podlokavanje, podvodni pregled, ADCP

Cijeli rad


NOVA PARADIGMA DIMENZIONIRANJA NA POTRESNA DJELOVANJA (PERFORMANCE BASED SEISMIC ENGINEERING - PBSE) NA PRIMJERU NELINEARNOGA ODZIVA ZIDOVA TIPIČNIH DRVENIH KONSTRUKCIJA

Ljupko Perić
Institut für Baustatik und Konstruktionen 
Eidgenoschische Technische Hochschule Zürich 
(c.o. MWV Bauingenieure AG,CH-5400 Baden)

Sažetak: Za proračun kompleksnih potresnih djelovanja na konstrukciju danas se koriste standardne metode temeljene na silama ili na pomacima. U praksi najčešće korištena metoda spektra odziva ima značajne nedostatke kojih projektanti najčešće nisu svjesni. Rezultat su objekti s nepoznatim i nepouzdanim stupnjevima zaštite od potresa. U radu je prikazana primjena metode temeljene na pomacima i stupnjevima oštećenja na primjeru tradicionalno korištenih, višestruko nelinearnih zidova od drveta popločanih OSB panelima ili pločama na bazi gipsa. Izvedeni su parametri potrebni za određivanje stupnja oštećenja i predložene granične vrijednosti relativnih katnih pomaka i stupnjeva oštećenja za različite razine potresnoga rizika. U radu su prikazani primjeri provedene parametarske studije za takozvane računske potrese s povratnom periodom od 475 g i vjerojatnoćom prekoračenja od 10% u 50 godina.

Ključne riječi: okvirni zidovi od drveta, OSB i GB paneli, performance based engineering, stupanj oštećenja, Stewart-ova histereza, MCASHEW

Cijeli rad


LABORATORIJSKO ISPITIVANJE SLIJEGANJA NASIPA OD LAPORA UZROKOVANO RASPUCAVANJEM ZRNA

Predrag Miščević
Sveučilište u Splitu, FGAG, prof.dr.sc.
Goran Vlastelica
Sveučilište u Splitu, FGAG, doc.dr.sc.
Mijo Nikolić
Sveučilište u Splitu, FGAG, dr.sc.

 

Sažetak: Nasip izrađen od zrna dobivenih drobljenjem meke stijene može biti podložan dodanom slijeganju uzrokovanim raspucavanjem zrna unutar strukture nasipa. Ovo dodatno slijeganje nije uzrokovano promjenom stanja naprezanja unutar nasipa i ne može biti procijenjeno standardnim metodama proračuna na osnovi modula stišljivosti izmjerenog nakon zbijanja nasipa. Raspucavanje zrna je uzrokovano procesom rastrošbe, koji je u mekim stijenama kao što je lapor, uglavnom uzrokovan procesom sušenja i vlaženja. Ako su zrna u strukturi nasipa podvrgnuta sušenju i vlaženju, rezultat je usitnjavanje zrna do razine raspada u materijal koji se može opisati kao tlo. Usitnjeni materijal odvaja se od zrna i popunjava makro pore u strukturi nasipa što za posljedicu ima dodatno slijeganje nasipa. Uzorci za ispitivanje su izrađeni od drobljenog lapora u laboratorijskim uvjetima. Ispitivanje je provedeno sa modificiranim edometarskim uređajem. Izmjerene veličine se mogu iskoristiti u svrhu procjene dodatnog slijeganja nasipa uzrokovanog rastrošbom.

Ključne riječi: Meka stijena; Rastrošba; Lapor; Slijeganje; Nasip

Cijeli rad


ZAŠTITA KOSINE NA PRISTUPNOM PUTU VE MESIHOVINA

prof. dr. sc. Maja Prskalo, dipl. ing. građ.
Sveučilište u Mostaru, Građevinski fakultet
Niko Tomić, mag. građ.
Sveučilište u Mostaru, Građevinski fakultet

Sažetak: U radu je izvršen proračun stabilnosti i zaštite kosina na dionici pristupnog puta VE Mesihovina. Proračun je rađen u programu Geostudio (Geo-Slope International Ltd. Calgary, Kanada), uz usvajanje metode Spencera. Nakon izračuna usvojen je tip zaštite koji se koristi u cilju zašite kosina od lokalnih utjecaja.

Ključne riječi: stabilnost kosina, tip zaštite, usjeci

Cijeli rad


STABILNOST ARMIRANO BETONSKIH ZIDOVA PRI SEIZMIČKOM OPTEREĆENJU

Mladen Kožul
Građevinski fakultet Sveučilišta u Mostaru, izv. prof. dr. sc.
Ante Džolan
Građevinski fakultet Sveučilišta u Mostaru, magistar građevinarstva

Sažetak: Oštećenja armirano betonskih zidova, uočena nakon potresa u Chileu (2010) i Novom Zelandu (2011), pokazuju da zidovi nisu postigli očekivano duktilno ponašanje, te mogu otkazati zbog lokalne i globalne nestabilnosti. Stoga se danas, u tom pravcu, vrše opsežna eksperimentalna i numerička istraživanja kako bi se definirao mehanizam otkazivanja armirano betonskih zidova, posebice u odnosu na njihovo moguće izvijanje. U ovom radu je opisan jedan postojeći mehanizam bočnog izvijanja zidova.Kako na bočno izvijanje armirano betonskih zidova utječe veliki broj parametara, nužno je nastaviti s istraživanjima ovog složenog fenomena.

Ključne riječi: armirano betonski zidovi, duktilnost, bočno izvijanje

Cijeli rad


ANALIZA STRUJANJA PODZEMNIH VODA NA PODRUČJU PROJEKTIRANOG DONJEG KOMPENZACIJSKOG BAZENA CHE VRILO

doc. dr. sc. Mirna Raič, dipl. ing. građ.
Građevinski fakultet Sveučilišta u Mostaru
Anja Palac, mag. građ. 
Građevinski fakultet Sveučilišta u Mostaru

Sažetak: Ovaj rad daje prikaz istraživanja urađenoga u sklopu izrade diplomskoga rada pod naslovom: „Hidraulička studija strujanja podzemnih voda na području donjeg kompenzacijskog bazena CHE Vrilo“, a koji je urađen i uspješno obranjen na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru 2018. godine. Zadatak je bio formirati prostorni model ustaljenog strujanja podzemnih voda na području projektiranoga donjeg kompenzacijskog bazena crpne hidroelektrane Vrilo, temeljem podataka istraživanja na terenu i podataka iz idejnog projekta CHE Vrilo.

Ključne riječi: donji kompenzacijski bazen, crpna hidroelektrana Vrilo, strujanje podzemnih voda, DHI WASY FEFLOW 7.0, numerički model

Cijeli rad


MIKROARMIRANI MLAZNI BETON - PREDNOSTI PRIMJENE U TUNELOGRADNJI

prof. dr. sc. Mato Uljarević, dip. ing. građ
Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet, Banja Luka,Bulevar vojvode Stepe Stepanovica 77, redovni profesor
Davora Tomić, dip. ing. građ. 
Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet, Banja Luka,Bulevar vojvode Stepe Stepanovica 77, student drugog ciklusa studija

Sažetak: Poboljšavanjem fizičko-mehaničkih svojstava betona, dodatkom vlakana, osigurava se sve šira primjena takvog kompozita, u realnim projektima. Tehnološki razvoj opreme za ugradnju betona prskanjem, omogućio je upotrebu mikroarmiranog betona, u prvom redu u konstruktivnim sistemima osiguranja iskopa podzemnih konstrukcija. U radu će se prikazati rezultati ispitivanja fizičko-mehaničkih svojstava betonskih mješavina s čeličnim vlaknima. Specificirati će se prednosti primjene ovakvog kompozita u izradi obloga podzemnih konstrukcija. Prikazati će se preporuke za spravljanje i ugrađivanje mikroarmiranog betona tehnologijom prskanja, kao i pristup u dimenzioniranju tunelske obloge od mikroarmiranog betona.

Ključne riječi: vlakno, beton, fizičko-mehanička svojstva, tehnologija prskanja

Cijeli rad


EKSPERIMENTALNA ISPITIVANJA SKALIRANOG MODELA I SEGMENATA LUKA STAROG MOSTA U MOSTARU

Mladen Kustura, Ph. D.
Sveučilište u Mostaru, Građevinski fakultet
Lidija Krstevska, Ph. D.
Univerzitet Sv. Ćiril i Metodij, Skopje
Institut za zemljotresno inženjerstvo i inženjersku seizmologiju – IZIIS
Dragan Ćubela, Ph. D.
Sveučilište u Mostaru, Građevinski fakultet

Sažetak: Zidani lučni mostovi zbog svojega karakterističnog izgleda i kompleksnosti materijala od kojih su građeni i danas su predmet eksperimentalnih i numeričkih analiza. Jedan od istaknutih primjera ovog tipa konstrukcija jeste i Stari most u Mostaru, koji je, zajedno s lokalitetom mosta, pod zaštitom UNESCO od 2005. godine. Upravo je ovaj simbol grada na Neretvi odabran kao osnova za analizu ponašanja zidanih lučnih mostova i njihovih elemenata. Kroz rad će biti prikazani rezultati kvazistatičkih ispitivanja elemenata veze provedenih na modelima segmenata svoda Starog mosta u razmjeri 1:3 kao i rezultati ispitivanja ponašanja fizičkog modela Starog mosta skaliranog u razmjeri 1:9 ispitivanog na seizmičkoj platformi za različite nivoe seizmičke pobude. Modeli su izgrađeni s realnom aplikacijom veza između kamenih elemenata - klamfe, trnovi i tekuće olovo. Utvrđivanje kapaciteta nosivosti i načina popuštanja elemenata veza ispitivanih segmenata te određivanje mehanizma loma modela mosta osnovne su zadaće provedenih eksperimentalnih istraživanja.

Ključne riječi: zidani lučni mostovi, statičko opterećenje, seizmičko opterećenje, elementi veze, kapacitet nosivosti, razvoj pukotina, mehanizam loma

Cijeli rad