NATJEČAJ ZA UPIS NA POSLIJEDIPLOMSKI DOKTORSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ GRAĐEVINARSTVA

SVEUČILIŠTE U MOSTARU
S E N A T

Temeljem članka 54. Zakona o visokom obrazovanju u Hercegovačko-neretvanskoj županiji („Narodne novine Hercegovačko-neretvanske županije“, broj:4/12), članka 53. Statuta Sveučilišta u Mostaru (ur. broj: 01-1685/20 od 26. veljače 2020. godine), članka 5. Pravilnika o doktorskim studijima na Sveučilištu u Mostaru (ur. broj: 01-2379/14 od 16. prosinca 2014. godine) i Odluke Senata ur. broj: 01-7502/22 od 13. prosinca 2022. godine, Senat Sveučilišta u Mostaru raspisuje

NATJEČAJ ZA UPIS NA POSLIJEDIPLOMSKI DOKTORSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ GRAĐEVINARSTVA FAKULTETA GRAĐEVINARSTVA, ARHITEKTURE I GEODEZIJE SVEUČILIŠTA U MOSTARU U AKADEMSKOJ 2022./2023. GODINI

Poslijediplomski doktorski sveučilišni studij građevinarstva traje 6 semestara (3 godine) i njegovim završetkom stječe se 180 ECTS bodova i akademski stupanj doktora znanosti (dr. sc.)
iz područja tehničkih znanosti.
Izvodi se na hrvatskom i engleskom jeziku ovisno o izboru svakoga pristupnika.
Školarina: 6.000,00 konvertibilnih maraka po godini.

Uvjeti i kriteriji upisa na studij

- završen sveučilišni preddiplomski i diplomski studij s osvojenih najmanje 300 ECTS bodova tijekom studiranja (magistar građevinarstva) s minimalnom prosječnom ocjenom 3,50 „težinski" izračunatoj uključujući sve kolegije u prethodna dva ciklusa;
- završen sveučilišni studij građevinarstva po starim studijskim programima do uvođenja Bolonjskog sustava (diplomirani inženjer građevinarstva - VII/1) s minimalnom prosječnom ocjenom 3,50 uključujući sve kolegije završenog studija;
- Iznimno, doktorski studij mogu upisati i pristupnici koji ne ispunjavaju uvjet o prosječnoj ocjeni, ako su se dokazali u struci o čemu odlučuje Vijeće doktorskog studija i imaju preporuke dvoje profesora iz polja građevinarstva. Upis se može odobriti i pristupnicima koji su završili diplomski studij iz srodnih znanstvenih polja, odnosno grana, na nekom od tehničkih fakulteta, uz polaganje razlikovnih ispita zbog programskih razlika. Sadržaj razlikovnih ispita određuje Vijeće doktorskoga studija za svaku pojedinačnu prijavu na natječaj;
- pristupnici koji su završili poslijediplomski znanstveni magistarski studij po starom sustavu (magistar znanosti) iz područja tehničkih znanosti, polje građevinarstvo, a također i pristupnici koji su magistri znanosti iz nekoga drugog polja iz područja tehničkih znanosti uz uvjet da su ostvarili najmanje 30 ECTS bodova iz kolegija koje je obrađivao poslijediplomski magistarski studij iz polja građevinarstva, trebaju priložiti diplomu i prijepis ocjena (ili ovjerene kopije) o završenom poslijediplomskom znanstvenom magistarskom studiju;
- pristupnici koji su završili diplomski studij iz srodnih znanstvenih polja, odnosno grana, na nekom od tehničkih fakulteta, uz polaganje razlikovnih ispita zbog programskih razlika. Sadržaj razlikovnih ispita određuje Vijeće doktorskoga studija za svaku pojedinačnu prijavu na natječaj;
- razgovor s pristupnikom na kojem će se ispitati njegova motivacija za studij i sklonost znanstvenome istraživanju.

Uz popunjen obrazac prijave prilaže se:
• diploma o završenome VII/1 stupnju stručne spreme ili preddiplomskome i diplomskome sveučilišnom studiju, ili poslijediplomskome znanstvenom
magistarskom studiju (original ili ovjerena preslika),
• rješenje o nostrifikaciji inozemne visokoškolske obrazovne kvalifikacije
• potvrda o položenim ispitima s ostvarenim prosjekom ocjena iz prethodnih ciklusa studija
• preporuke najmanje dvaju profesora iz znanstvenog polja građevinarstva
• ovjerena preslika osobne iskaznice
• životopisni obrazac (prema europskome standardu - Europass)

Možete preuzeti studijski program Poslijediplomskoga doktorskog sveučilišnog studija građevinarstva i obrazac za prijavu mogu se preuzeti na mrežnoj stranici Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije.