O centru

Znanstveno-nastavno vijeće Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, na svojoj 141. sjednici, održanoj 9. prosinca 2014. godine, jednoglasno je:

- donijelo ''Odluku o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću'' (ur. broj: 03-130-1-T/14), koje će poslovati pod 
  tvrtkom: Građevinski istraživački centar d.o.o. Mostar, sa sjedištem u ulici Matice hrvatske bb Mostar.

- za direktora imenovalo mr. sc. Gorana Šunjića.

19. siječnja 2015. godine, zastupan po dekanu prof. dr. sc. Ivanu Lovriću, Građevinski fakultet Sveučilišta u Mostaru, kao 100% vlasnik Društva, usvojio je ''Statut društva sa ograničenom odgovornošću Građevinski istraživački centar d.o.o. Mostar''.

2. veljače 2015. godine, Građevinski istraživački centar d.o.o. Mostar, upisan je u sudski registar (Rješenje o registraciji broj: Tt-O-26/15) Općinskog suda u Mostaru.

3. veljače 2015. godine, Građevinski fakultet Sveučilišta u Mostaru i Građevinski istraživački centar d.o.o. Mostar, sklopili su Sporazum o znanstvenoj, znanstveno-istraživačkoj i poslovno-tehničkoj suradnji.

8. rujna 2015. godine, ''Rješenjem Uprave za indirektno-neizravno oporezivanje Bosne i Hercegovine'', broj: 04/1-17-1-UPJR/1-5078-1/15, Građevinski istraživački centar d.o.o. Mostar dobio je Uvjerenje o registraciji/upisu u Jedinstveni registar obveznika neizravnih poreza (10. rujna 2015., broj: 04/1-17-1-UPJR/1-5078-2/15).

15. srpnja 2016., Građevinski fakultet Sveučilišta u Mostaru i Građevinski istraživački centar d.o.o. Mostar sklopili su Sporazum o znanstvenoj, znanstveno-istraživačkoj i poslovno-tehničkoj suradnji dopunjen i prilagođen za potrebe sudjelovanja u postupcima javnih nabava/natječaja.

15. prosinca 2017. sklopljen ''Sporazum o partnerstvu'' između:
- MWV Bauingenieure AG Baden, Švicarska,
- Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru i
- Građevinskog istraživačkog centra d.o.o. Mostar.

1. veljače 2018. sklopljen ''Sporazum o poslovno-tehničkoj suradnji'' između:
- Doma zdravlja Mostar
- Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru i 
- Građevinskog istraživačkog centra d.o.o. Mostar.

22. ožujka 2018. sklopljen ''Sporazum o partnerstvu'' između:
- FEAL d.o.o. za preradu aluminija Široki Brijeg,
- Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru i
- Građevinskog istraživačkog centra d.o.o. Mostar.

4. ožujka 2019., Sveučilište u Mostaru, Ustrojbena jedinica Građevinski fakultet i Građevinski istraživački centar d.o.o. Mostar sklopili su Sporazum o znanstvenoj, znanstveno-istraživačkoj i poslovno-tehničkoj suradnji, aktualan/mjerodavan za upotrebu pri sudjelovanju u postupcima javnih nabava/natječaja.