ISSN 2232-9080

Broj 13, lipanj 2017.


Riječ urednice

XIII. broj e-Zbornika elektroničkog zbornika radova Građevinskog fakulteta posvećen je novom sveučilišnom studijskom programu arhitekture i urbanizma koji počinje od naredne akademske godine. Između ostalih, ovaj broj sačinjavaju radovi iz geotehnike, geodezije, arhitekture i urbanizma, kao i radovi o arhitektonsko građevnom kamenu, njegovoj povijesti i primjeni i o graditeljskom naslijeđu koji su prezentirani na znanstvenim satima ovoga fakulteta.
Zahvaljujem svima koji su svojim radom doprinijeli objavljivanju trinaestog broja i ujedno Vas pozivam na daljnju suradnju.

erf posjet 2


SANACIJA TEMELJNE KONSTRUKCIJE SAMOSTANSKE CRKVE U KRALJEVOJ SUTJESCI

 

Dragan Martinović, dipl. ing. građ.

Sažetak: Samostanska crkva sv. Ivana Krstitelja u Kraljevoj Sutjesci izgrađena je u periodu od 1906. do 1909. godine. Teren na lokaciji izgradnje samostana, pa tako i crkve, je uvjetno stabilan, odnosno, nisu utvrđeni pokreti zemljanih masa koji bi asocirali na pojavu klizanja. To su pokazale i vrijednosti očitanja na trostrukom stijenskom ekstenzometru ugrađenom u zapadni zvonik crkve. Da bi se sagledala cjelokupna problematika u smislu iznalaženja pouzdanog i kvalitetnog rješenja sanacije oštećene konstrukcije objekta crkve bilo je potrebno određeno vrijeme praćenja i mjerenja pomaka koji se odvijaju. U tu svrhu je uspostavljen određeni sustav monitoringa. Glavno stajalište projektanata je da se prije mjera sanacije na degradiranom objektu mora zaustaviti proces slijeganja temeljne konstrukcije.

Ključne riječi: crkva, slijeganje, sanacija

Cijeli rad


GRADNJA KAMENOM U BIH S POSEBNIM OSVRTOM NA ARHITEKTONSKO-KONSTRUKTIVNE VRIJEDNOSTI KAMENA TENELIJA I MILJEVINA/MULJIKA

mr. sc. Krešimir Šaravanja, dipl. ing. građ.
Građevinski fakultet Sveučilišta u Mostaru

Sažetak: U prvom dijelu ovog rada dan je povijesni osvrt na gradnju kamenom u BiH, od predrimskih vremena do danas. Klasičan način primjene kamena kao konstruktivnog elementa je gotovo potpuno istisnut, pa kamen služi uglavnom kao ukrasno‐zaštitna obloga nosive konstrukcije izvedene od drugih materijala. U drugom dijelu ovog rada dan je osvrt na gradnju slatkovodnim (jezerskim, sedrastim) vapnencima u BiH. Poseban osvrt u ovom radu dan je na gradnju kamenom „miljevina“/“muljika na većem broju lokaliteta, pretežno u krškim poljima Hercegovine, jugozapadne BiH, ali i u Središnjoj Bosni. Tamo gdje je bilo sedre ili „tenelije“, odnosno vrlo slične „miljevine“, koje se daju lako obrađivati, tamo su i građevine elegantnije, nježnije i profinjenije, od antičkih vremena do danas… K

Ključne riječi: kamen, vapnenac, „tenelija“, „miljevina“, „muljika“

Cijeli rad


JOSIP PL. VANCAŠ I HRVATSKI ARHITEKTI U BOSNI I HERCEGOVINI OD 1860. DO 1918. GODINE

doc. dr. sc. Borislav Puljić, dipl. ing. arh.
Građevinski fakultet Sveučilišta u Mostaru

Sažetak: Rad istražuje stručnu, ali i društvenu djelatnost arhitekata, graditelja i mjernika (arhitekata, inženjera, geometara i urbanista) u razdoblju od 1860.-1918. godine na prostorima Bosne i Hercegovine. Pored istraživanja i prezentiranja većine aktera detaljna pozornost je usmjerena na arhitektu Josipa pl. Vancaša. Kroz njegovu stručnu i društvenu djelatnost prezentirane su sve stilske arhitektonske mjene na razmeđu dva stoljeća. On je radio skoro u svim slogovima historicističke arhitekture i bio jedan od nosilaca secesije, ne samo u Bosni i Hercegovini, već i šire. Na kraju svoj opus završava projektirajući u „bosanskom slogu“ kao izrazu traženja lokalnog izričaja u tradiranom.

Ključne riječi: arhitekti, graditelji, mjernici, Bosna i Hercegovina, Hrvati

Cijeli rad


IMPLEMENTACIJA GEOPORTALA U SKLOPU INFRASTRUKTURE PROSTORNIH PODATAKA O MORU

Marina Tavra, mag. ing. geod. et. geoinf.
Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije, Sveučilište u Splitu, Hrvatska
Jelena Kilić, mag. ing. geod. et. geoinf.
Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije, Sveučilište u Splitu, Hrvatska
Izv. prof. dr. sc. Vlado Cetl
Zajednički istraživački centar EK, Ispra, Italija

Sažetak: Potreba za učinkovitim sustavima za upravljanje prostornim podacima dovodi do razvoja infrastruktura prostornih podataka (IPP). IPP-ovi služe kao podrška sustavima potpore odlučivanju. Postoje različite razine IPP-ova: globalni, nacionalni, regionalni, komercijalni i sl. Infrastruktura prostornih podataka o moru (IPPM) je jedna vrsta tematskog IPP-a. IPPM obuhvaća prostorne podatke o moru u najširem smislu. Pristupna točka IPP-ova je geoportal. Geoportal je specijalizirana vrsta web portala čija je zadaća ujediniti, pružiti i prezentirati geoinformaciju. U radu je prikazana analiza najboljih praksi implementacije geoportala u sklopu IPPM-ova. Na temelju rezultata analize i na rezultatima istraživanja potreba korisnika, pomoću primjera hrvatskoga IPPM-a, izrađen je implementacijski plan geoportala.

Ključne riječi: geoportal, plan za implementaciju, Infrastruktura prostornih podataka o moru

Cijeli rad


ANALIZA STANJA DISKONTINUITETA U PRISTUPNOM TUNELU HE RAMA

prof. dr. sc. Amira Galić, dipl. ing. geol.
Građevinski fakultet Sveučilišta u Mostaru
Marija Burić, mag. građ.

Sažetak: Tuneli su vrlo zahtjevni, skupi i značajni objekti, posebno oni koji su u sklopu važnih energetskih građevina. Takav je i pristupni tunel HE Rama. Riječ je o tunelu dugom 545 metara kojim se dolazi do postrojenja hidroelektrane. Izgradnja HE Rama započela je 1964.godine i završila 1968.godine kada je i puštena u pogon. Osnovna stijenska masa u kojoj su smješteni svi podzemni objekti vezani za strojarnicu su vapnenci koji pripadaju anizijskom katu i dijabaz-rožna formacija srednjeg trijasa, a na pojedinim mjestima se pojavljuju proboji eruptiva i metamorfita. U ovom radu dat je prikaz analize recentnog stanja diskontinuiteta na šest lokacija koje se nalaze na otkrivenom lijevom zidu pristupnog tunela.

Ključne riječi: diskontinuitet, stijena i tunel

Cijeli rad


AUSTROUGARSKE UTVRDE U HERCEGOVINI S POSEBNIM OSVRTOM NA STOLAC

Manuel Martinović, dipl. iur.
Udruga za zaštitu fortifikacija „Werk“

Sažetak: Izgradnjom pojasnih utvrda na granici s Crnom Gorom u području Trebinja i Bileće Austrougarska Monarhija uspostavila je u Hercegovini prvu obrambenu crtu koja je bila jamac obrane istočnih granica. Kao pričuvna druga obrambena crta izabran je pojas Kalinovik, Ulog-Obrnja, Nevesinje, Stolac. Pored nabrojenih utvrđenih gradova tu još možemo dodati jako fortificirane Sarajevo i Mostar gdje je zadnji činio pozadinsku potporu za navedene prve dvije hercegovačke crte. Stolac kao dio druge obrambene crte je imao tri utvrde i veliki kompleks obrambene vojarne. Sve austrougarske utvrde u Hercegovini ispunile su svoju ulogu i tijekom Prvoga svjetskog rata protivnička strana nije uspjela probiti i zauzeti branjeno područje.

Ključne riječi: pojasna utvrda, austrougarska vojska, obrambena vojarna, obrambena crta, topništvo

Cijeli rad


IZRAČUNAVANJE KOEFICIJENTA PROPUSNOSTI NUMERIČKOM METODOM TERZAGHIJA

prof. dr. sc. Maja Prskalo, dipl. ing. građ.
Građevinski fakultet Sveučilišta u Mostaru
Pero Franjičić, BSc. građ.

Sažetak: Na temelju laboratorijskih mjerenja granulometrijskog sastava tla s lokacije izračunati su koeficijenti propusnosti za dvije metode: metodu mokrog i suhog prosijavanja te metodu četvrtanja. Napravljena je usporedba rezultata dobivenih koeficijenata propusnosti ove dvije metode.

Ključne riječi: koeficijent propusnosti, granulometrijski sastav tla, numerička metoda

Cijeli rad


KOMPAKTNE SISTEMSKE FASADE U OBNOVAMA PROČELJA ZGRADA

doc. dr. sc. Valerija Kopilaš, dipl. ing. arh.
Građevinski fakultet Sveučilišta u Mostaru

Sažetak: Kompaktne sistemske fasade su široko primjenjene u gradnji novih i obnovi postojećih objekata. U radu se razmatraju prednosti postavljanja kompaktnih sistemskih fasada u skladu sa zakonskim normama i rješenjima iz prakse. Istražuju se prednosti sustava, jer je evidentno da je to dominirajući odabir u obnovama pročelja zgrada. Prioritetan zadatak je kroz obnovu završnih slojeva fasade primjeniti kvalitetnu izvedbu svih slojeva koji čine kompaktnu sistemsku fasadu. Karakteristike postojećih vanjskih zidnih površina direktno su povezane s kvalitetom stanovanja. Ne postiže se energetska ušteda i ugodnost stanovanja, a dolazi do propadanja stanova i smanjenja vrijednosti nekretnine. Toplinsko izolacijski materijali postali su dio ključnog rješenja u rehabilitaciji vanjskog plašta zgrada.

Ključne riječi: višestambene zgrade, kompaktne sistemske fasade

Cijeli rad


ČETIRI DESETLJEĆA GRAĐENJA BRANA OD UVALJANOG BETONA

mr. sc. Krešimir Šaravanja, dipl. ing. građ.
Građevinski fakultet Sveučilišta u Mostaru
Van. prof. dr. sc. Azra Kurtović, dipl. ing. građ.
Građevinski fakultet Univerziteta u Sarajevu

Sažetak: Koncept uvaljanog betona (UB) je nastao kombiniranjem ekonomičnosti i brzine (opreme) građenja nasutih brana sa sigurnošću betonskih brana. Tehnologija UB je našla veliku primjenu širom svijeta, prvenstveno za građenje i sanaciju betonskih brana, ali i za građenje industrijskih kolnika, parking prostora, cesta, auto-cesta, aerodromskih pista, te za brojne druge primjene. U proteklih pola stoljeća, od nastanka ideje o građenju UB brana i probnih građevina, preko prvih UB brana početkom 1980-tih godina, do danas uspješno završenih UB brana visine preko 200 m, UB je prešao dug i zahtjevan put od ideje do opće prihvaćenog metoda građenja. U prvom dijelu rada dat je uvod o UB, kratka povijest građenja UB brana i njihove projektne filozofije. U središnjem dijelu rada prikazano je 10 posebno izdvojenih projekata UB brana I osvrt na projektirane i izgrađene UB brane u BiH i regiji. U zaključcima su istaknuta očekivanja primjene UB kod građenja UB brana, imajući u vidu održivi razvoj.

Ključne riječi: (u)valjani beton, UB, brana, tehnologija, građenje

Cijeli rad


UTJECAJ POVREMENOG STANOVANJA NA SUBURBANIZACIJSKE PROCESE NA PRIMJERU GRADA KORČULE

Slaven Letica, mag. ing. arch.
Građevinski fakultet Sveučilišta u Mostaru

Sažetak: Kroz međusobnu usporedbu kretanja stambenog fonda (te njegovom rasčlambom na kategoriju povremenog i stalnog stanovanja), demografskih kretanja i planiranja građevinskih područja naselja u periodu od 2001. do 2011. na području Grada Korčule želi se istražiti utjecaj udjela fonda stanova koji služe za povremeno stanovanje u ukupnom stambenom fondu na ukupno kretanje stambenog fonda. U članku se preuzima klasifikacija stanova za povremeno stanovanje iznesena u prvom poglavlju zbornika Kuća pokraj mora [1] te se prema utvrđenoj klasifikaciji, a sukladno podatcima iz Popisa stanovništva 2001. [2] i 2011. [3] prikazuje trend kretanja stambenog fonda i njegovih sastavnica. Kroz analizu prostornih planova uređenja Grada Korčule iz 2003. [4], 2008. [5] i 2011. [6] prikazuje se trend širenja građevinskih područja naselja te analiziraju gustoće stanovanja u referentnim godinama. Rad završava potvrdom radne hipoteze kako se na području Grada Korčule kroz vrijeme povećava udio povremenog stanovanja u ukupnom stambenom fondu uslijed primarno turističke aktivnosti te kako povremeno stanovanje ima značajan utjecaj na suburbanizacijski proces u Gradu Korčuli.

Ključne riječi: povremeno stanovanje, suburbanizacijski proces, Grad Korčula

Cijeli rad